hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

Артикли

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

 

Друштво за трговија и услуги ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ - Скопје се определува, во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ, која е во рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет, а чии основни принципи се:

Креирање деловен систем за квалитет ориентиран кон:

  • Клиентите, со цел зголемување на нивната доверба и сигурност
  • Ориентирање и прилагодување на пазарот, со цел зголемено учество на истиот
  • Само квалитетна и навремена услуга да биде доставена до ценетиот Клиент, со што ќе се зголеми и подобри имиџот на фирмата
  • Создавање коректни односи со клиентите заради исполнување на барањата на ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ - Скопје и квалитетно извршување на услугите
  • Идентификување и елиминирање на сите недостатоци кои можат да предизвикаат губење на работа и клиентите, смалување на добивката и се она што неповолно влијае на целата заедница
  • Сите вработени имаат овластување да работат во рамките на нивните дефинирани одговорности
  • Исполнување на потребите на вработените

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ - Скопје во иднина се обврзува:

  • Континуирано да го одржува и подобрува Системот за управување со квалитет, со што ги исполнува барањата на клиентите
  • Перманентно да го спроведува стручното оспособување за квалитетот на вработените на сите нивоа
  • Да води грижа за подобрување на условите за работа, опремата и знаењето на вработените, како и заштита на животната околина