hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

Артикли

ЦЕЛИ ЗА КВАЛИТЕТ

 

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ - Скопје, воспоставува Цели за квалитет поради спроведување на Политиката за квалитет, исполнување на барањата на клиентите и подобрување на ефикасноста на СУК. Целите за квалитет ги усмеруваат и ги идентификуваат приоритетите за процесот на подобрување.

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ - Скопје ги класифицира Целите за квалитет на следниот начин:

Стратешки цели
Овие цели се применуваат во фирмата во целост, утврдени се со Политиката на квалитет, се воспоставуваат и документираат во рамките на процесот на преиспитување на СУК.

 • Активно растење и развивање на претпријатието преку зголемување на обемот на работа со опфат на повеќе клиенти и подобрување на услугата
 • Проширување и развивање на претпријатието на нови пазари

Цели за квалитет кои се однесуваат на перформансите на процесите
Ова се специфични, мерливи цели, за подобрување на процесите

 • Рекламирање - процеси усмерени кон корисниците
 • Опфат на што поголем број на клиенти
 • Комуникација со корисници
 • Обезбедување на ресурси
  Се со цел за остварување на задоволство на корисниците.

Цели за квалитет кои се однесуваат на перформансите на услугите
Се однесува на подобрување на процесите за:

 • Набавка на опрема и возила
 • Вреднување на испорачатели
 • Верификација на набавките

Цели за квалитет кои се однесуваат на перформансите на системот за менаџмент на квалитетот
Овие цели се однесуваат на подобрување на процесите на СУК и се применуваат во функциите кои се директно одговорни за процесите на СУК кои се утврдени како предмет на процесите за подобрување.