hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

Артикли

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Реализацијата на системот за заштита на животната средина мора да обезбеди:

 • Животна средина и исполнување на законските и други барања
 • Воспоставување и оценување на законските и други барања
 • Воспоставување и оценување на општите и поединешните цели за заштита на животната средина
 • Заштитена животната средина од ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
 • Задоволување на очекувањата на купувачите

Политиката за заштита на животната средина е достапна и на располагање на јавноста, па со примена
на работна стратегија и современи алатки за унапредување на истата.
Раководството мора да обезбеди:

 • Идентификација на аспекти на животната средина
 • Планирање на тековни и можни негативни влијанија на околината
 • Развој на услугата со примена на ЕКО репроматеријали и технологии
 • Систематско управување на животната и заштита на работната средина
 • Брза и ефикасна реакција при вонредни околности и несреќи
 • Постојана обука и тренинг на персоналот
 • Развој на свеста на персоналот за примена на постојани подобрувања

Со реализација на Политиката за заштита на животната средина обезбедуваме:

 • Континуирано следење на управувањето со животната средина
 • Свест и морална обврска на персоналот за квалитетот и заштитата на животната средина
 • Смалување на трошоците за квалитет и спречување на загадувањето

 

Применлива клаузула од ISO 14001