Хауз Мајстор Плус добитник на сертификатот „Фер со потрошувачот“

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Од вкупно 45 компании кои денес го добија овој сертификат, Хауз Мајстор Плус е прва компанија во државата од областа на управување и одржување на станбени и деловни објекти, професионални услуги за хигена и хаусмајсторски работи, која се сертифицира со сертификатот „Фер со потрошувачот“.
Денешното свечено доделување на сертификатите „Фер со потрошувачот“ претставуваше завршна фаза од реализацијата на проектот за сертификација на 45 компании кој беше финансиран од Европската Унија во рамки на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“, што го спроведуваа Организацијата на потрошувачите (ОПМ), ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит.
Поседувањето на овој сертификат претставува уште едно признание за Хауз Мајстор Плус со кое се потврдуваат капацитетите на компанијата, квалитетот на услугите, посветеноста на компанијата за задоволни корисници на услугите и постојаната грижа за навремено и квалитетно решавање со поплаките и забалешките од корисниците на услугите.
На свеченото доделување на сертификатите, сопственикот на Хауз Мајсто Плус, Васе Самараков поздравувајќи ја реализацијата на проектот, потенцираше дека овој сертификат претставува признание и дополнителна вредност за компанијата во областа на комуникацијата со корисниците на услуги.
“ Засекоја компанија од секторот услуги, како што е и ХаузМајсторПлус е одо собена важносткомуникацијатасокорисницитенауслуги, бидејќипрекутојдијалогсеслушамислењето и реакциитенакорисниците, сеувидуваатодредениевентуалнипропусти, севлијаедополнителнонаквалитетотнауслугите и што е најважносеградисистемзаостварувањенаправатанакорисницитенауслугикакопотрошувачи. Сетотоапозитивноделувазаимиџотнасекојакомпанија и токмузатоаниекакокомпанија и изминатиотпериодпосветеноработименаовозможувањенадиректна и навременакомуникацијасокорисницитенанашитеуслуги. Вотојконтекстсекојнашкорисникнауслугивосекоевремеимадиректнакомуникацијасонашитевработенипрекуелектронскапошта, имамепосебнапроцедуразаначинот и временскиотпериодзаодговорконклиентот, истиотилиседниотденоткако е добиенапоплаката, рекламацијата, илибарањето, воведовмеконтактцентар 13434 токмувофункцијанадополнителноподобрувањенакомуникацијата, организирамесостаноцисокорисницитенанашитеуслугизадагислушнеменивнитемислења и уштемногудругиаспектинакомуникацијакоисефокусиранитокмуконкорисницитенанашитеуслуги.” истакна Самараков.
Сертификатот Фер со потрошувачот“ се издава од сертификациско тело кое е креирано од трите организации Организацијата на потрошувачите (ОПМ), ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит, кои располагаат со повеќегодишно искуство во заштитата на потрошувачите и унапредување на конкурентноста на домашната економија.

X

Right Click

No right click