Водени од потребата за квалитетно и точно утврдување на потребите за услуги во Вашата станбена зграда, како и поради подобро информирање на заинтересираните станари за сите аспекти поврзани со управувањето и одржувањето на зградата, Ви овозможуваме во брза и едноставна постапка да се информирате за нашите пакети и да ги внесете бараните информации за Вашиот објект.

Во тој контекст Ве замолуваме да ги пополните задолжителните полиња (обележани со *), а доколку сакате да Ве информираме и за претпоставена вкупна месечна претплата на секој станар Ве молиме пополнете ги и останатите полиња.

По испраќање на барањето за понуда, одговорните лица за управување и одржување на станбени и деловни објекти од нашата компанија ќе Ве контактираат со цел дефинирање на термин за увид на објектот и Ваше информирање за текот на постапката за избор управител.

Ви благодариме на Вашето одвоено време.

Доверете го управувањето и одржувањето на Вашата зграда на Хауз Мајстор Плус и станете дел од нашите задоволни корисници на услуги!

Хауз Мајстор Плус е Вашиот вистински избор!

Вашиот објект е наша грижа!


Побарајте понуда за управување и одржување на Вашата зграда

Ваши податоци


 

 

Податоци за објектот

 

Изберете го најсоодветниот пакет за управување и одржување на Вашата зграда:

Месечни трошоци на објектот, а се однесуваат на заедничките простории


Со изборот на Хауз Мајстор Плус за управител на Вашата зграда, дополнително како сопственик на стан во зграда со која управува Хауз Мајстор Плус добивате од 10% до 30% попуст за хаусмајсторски услуги во Вашиот стан и за професионалните услуги за чистење на станот.

Покрај услугите од пакетите, согласно бројот на станови во зградата а согласно избраниот пакет и потребите на станарите, Хаус Мајстор Плус Ви нуди и бесплатни услуги и услуги со попуст, кои детално можете да ги видите во услугата Управување со станбени згради.


 


captcha
Powered by BreezingForms

ОСНОВЕН ПАКЕТ Ѕ

 • Метење на скали и ходник – еднаш неделно
 • Метење и мокро чистење на скали и ходник – еднаш неделно
 • Метење на простор пред влез – еднаш неделно
 • Бришење на ограда на скали, хидрантски кутии, ПТТ сандачиња и
  прекинувачи – еднаш неделно
 • Бришење на под во лифт – еднаш неделно
 • Бришење на лифт со средство за inox – еднаш месечно
 • Бришење на рамки и стакла на влезна врата- еднаш неделно
 • Техничко одржување (замена на светилки, прекинувачи,
  подесување на влезна врата и други ситни поправки) – еднаш
  месечно
 • Административни трошоци (сметководствени услуги, изготвување
  и достава на фактури и слично)
 • Одржување на сметка
 • Надомест за управител
 • Евиденција и постапки за наплата на долгови

  299 денари/месечно по станбена единица*

* + променливи трошоци за електрична енергија, сервисирање и
одржување на лифт, вода, вграден потрошен материјал и месечен
надомест за резервен фонд.

КОМФОРТ ПАКЕТ L

 • Метење на скали и ходник – еднаш неделно
 • Метење и мокро чистење на скали и ходник – два пати неделно
 • Метење на простор пред влез – два пати неделно
 • Бришење на ограда на скали, хидрантски кутии, ПТТ сандачиња и
  прекинувачи – еднаш неделно
 • Бришење на под во лифт – два пати неделно
 • Бришење на лифт со средство за inox – еднаш месечно
 • Бришење на рамки и стакла на влезна врата- еднаш неделно
 • Бришење на достапни стакла во заеднички простории – два пати
  годишно
 • Техничко одржување (замена на светилки, прекинувачи,
  подесување на влезна врата и други ситни поправки) – три пати
  месечно
 • Административни трошоци (сметководствени услуги, изготвување и
  достава на фактури и слично)
 • Одржување на сметка
 • Надомест за управител
 • Евиденција и постапки за наплата на долгови

  399 денари/месечно по станбена единица*

* + променливи трошоци за електрична енергија, сервисирање и одржување
на лифт, вода, вграден потрошен материјал и месечен надомест за резервен
фонд.

ПРЕПОРАЧАН ПАКЕТ М

 • Метење и мокро чистење на скали и ходник – два пати неделно
 • Метење на простор пред влез – два пати неделно
 • Бришење на ограда на скали, хидрантски кутии, ПТТ сандачиња и
  прекинувачи – еднаш неделно
 • Бришење на под во лифт – два пати неделно
 • Бришење на лифт со средство за inox – еднаш месечно
 • Бришење на рамки и стакла на влезна врата- еднаш неделно
 • Бришење на достапни стакла во заеднички простории – два пати
  годишно
 • Техничко одржување (замена на светилки, прекинувачи,
  подесување на влезна врата и други ситни поправки) – два пати
  месечно
 • Административни трошоци (сметководствени услуги, изготвување
  и достава на фактури и слично)
 • Одржување на сметка
 • Надомест за управител
 • Евиденција и постапки за наплата на долгови

  349 денари/месечно по станбена единица*

* + променливи трошоци за електрична енергија, сервисирање и одржување на лифт, вода, вграден потрошен материјал и месечен надомест за резервен фонд

ПАКЕТ СПОРЕД БАРАЊЕ НА СТАНАРИТЕ VIP

Свесни дека во одредени станбени или станбено-деловни објекти,
сопствениците имаат дополнителни барања и потреби во областа
на управување и одржување на заедничките делови во објектот,
Хауз Мајстор Плус остава простор во соработка со сопствениците
да се креира пакет во кој покрај услугите од останатите пакети
може да бидат додадени и дополнителни услуги како што се:
одржување на хигиената со поголем интензитет, ангажман на
домар, хортикултурно уредување и одржување, ентериерно
уредување и одржување на заедничките простории, ангажман на
обезбедување и слично.

Месечната цена на овој VIP пакет се дефинира по изборот на
деталните услуги во заедничка комуникација со сопствениците и
овластените претставници на зградата.

Со изборот на Хауз Мајстор Плус за управител на Вашата зграда, дополнително како сопственик на стан во зграда со која управува Хауз Мајстор Плус добивате од 10% до 30% попуст за хаусмајсторски услуги во вашиот стан и за професионалните услуги за чистење на станот.

Покрај услугите од пакетите, согласно бројот на станови во зградата а согласно избраниот пакет и потребите на станарите, Хауз Мајстор Плус Ви нуди и бесплатни услуги и услуги со попуст*.

До 20 станбени
единици

 • Молерисување на влезот
 • Поставување на корпа за отпад во влез
 • Изработка на нумерации за домофон
 • 15% попуст за генерално чистење при превземање на објект
 • 10% попуст за фарабање на внатрешна ограда на скали
 • Набавка и монтажа на нова огласна табла
 • Набавка и монтажа на држач за флаери
 • Нумерации на поштенски сандачиња
 • 10% попуст за молерисување на заеднички простории во зграда
 • Увид и детална изработка на план за одржување на зградатаi

Од 21 до 40 станбени единици

 • Поставување на сензор светилка во влез
 • Набавка и монтажа на држач за флаери
 • Набавка и монтажа на нова огласна табла
 • Нумерации на поштенски сандачиња
 • Увид и детална изработка на план за одржување на зградата
 • 15% попуст за молерисување на заеднички простории во зграда
 • Поставување на корпа за отпад во влез
 • Молерисување на влезот
 • Изработка на нумерации за домофон
 • 20% попуст за генерално чистење при превземање на објект
 • 15% попуст за фарабање на внатрешна ограда на скали

Од 41 до 60 станбени единици

 • Поставување на 3 сензор светилки
 • Молерисување на влезот
 • Поставување на корпа за отпад во влез
 • Нумерации на поштенски сандачиња
 • Увид и детална изработка на план за одржување на зградата
 • 15% попуст за молерисување на заеднички простории во зграда
 • Набавка и монтажа на држач за флаери
 • Набавка и монтажа на нова огласна табла
 • Изработка на нумерации за домофон
 • 20% попуст за генерално чистење при превземање на објект
 • 15% попуст за фарабање на внатрешна ограда на скали

Повеќе од 60 станбени единици

 • Поставување на корпа за отпад во влез
 • 20% попуст за генерално чистење при превземање на објект
 • 15% попуст за фарабање на внатрешна ограда на скали
 • Молерисување на влезот
 • Изработка на нумерации за домофон
 • Набавка и монтажа на држач за флаери
 • 15% попуст за молерисување на заеднички простории во зграда
 • Увид и детална изработка на план за одржување на зградата
 • Поставување на 5 сензор светилки
 • Набавка и монтажа на нова огласна табла
 • Нумерации на поштенски сандачиња

* Наведените бесплатни услуги и услуги со попуст се дефинираат во соработка со станарите а во согласност со избраниот пакет и увидот на објектот од страна на нашите тимови. Во секоја зграда се реализираат сите услуги со попуст и дел од наведените бесплатни услуги.

Побарајте понуда преку апликацијата Побарај понуда за управување со згради или преку нашиот Контакт Центар 13434. Согласно Вашето барањето за понуда, одговорните лица за управување и одржување на станбени и деловни објекти од нашата компанија ќе Ве контактираат со цел дефинирање на термин за увид на објектот и Ваше информирање за текот на постапката за избор управител.

Доверете го управувањето и одржувањето на Вашата зграда на Хауз Мајстор Плус и станете дел од нашите задоволни корисници на услуги!

Хауз Мајстор Плус е Вашиот вистински избор!

Вашиот објект е наша грижа!

Хауз Мајстор Плус една компанија, решение за сѐ!

X

Right Click

No right click